Min skapandeprocess

Mitt primära material är leran. I mina skulpturer använder jag en kraftigt chamotterad lera för att åstadkomma en grövre struktur, medan drejade bruksföremål tillverkas av en finare lera som ger en jämnare yta.
Leran genomgår två bränningar. Efter den första bränningen sker infärgning och glasering. Sedan, under den andra bränningen vid cirka 1270 grader, omvandlas skärven till den starka och vattentäta keramik vi kallar stengods och det är först nu som färgerna från glasyren framträder.

Under många år har jag enbart arbetat med skulpturala verk, och det förblir mitt huvudsakliga fokus. På senare tid har jag dock återupptagit tillverkningen av en del brukskeramik. Jag finner tillfredsställelse i att ägna mig åt båda sidorna - det konstnärliga skapandet där jag fritt kan uttrycka min fantasi och skaparglädje, samt den mer sensuella och meditativa känslan av att sitta vid drejskivan och bara låta händerna arbeta.

My creative process

My primary material is clay. In my sculptures, I use heavily grogged clay to achieve a coarser structure, while thrown utilitarian objects are made with a finer clay that provides a smoother surface. The clay undergoes two firings. After the first firing, coloring and glazing take place. Then, during the second firing at around 1270 degrees Celsius, the shard transforms into the strong and waterproof ceramic we call stoneware, and it's only at this point that the colors from the glaze emerge.

For many years, I solely focused on sculptural works, and it remains my main focus. However, recently, I have resumed the production of some functional ceramics. I find satisfaction in engaging with both aspects - the artistic creation where I can freely express my imagination and joy of creation, and the more sensual and meditative feeling of sitting at the pottery wheel and just letting my hands work.